สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) พ.ศ.2566 - 2570

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) พ.ศ.2566 - 2570

นายธนยศ ยันตะนะ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวณริน ศรีคล้าย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) พ.ศ.2566 - 2570 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยใช้ Application Zoom Clound Meeting ณ ห้องประชุมทวารวดี (403) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี