สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี20 ปี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี20 ปี

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายธนยศ ยันตะนะ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวณริน ศรีคล้าย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี20 ปี (พ.ศ.2566 - 2585) เพื่อให้การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 20 ปี มีผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของประชาชนในพื้นทึ่ พร้อมทั้งเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี